Personvern

Les om vårt personvern og hvordan vi behandler data.

1. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER OG HVEM ER ANSVARLIG FOR DEM?

Personopplysninger er enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar person. Dvs. Opplysninger som kan henføres til en fysisk person, som eksempelvis navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsnummer, ligningsopplysninger, kontonummer og kredittopplysninger. 

Kredittpartner AS, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger mottatt fra kunder og samarbeidspartnere (i det følgende omtalt som kunde).

2. REGLER OM KREDITTPARTNER SIN BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personvernforordningen (GDPR) med forskrifter regulerer Kredittpartner sin adgang til å behandle personopplysninger. Med dette som bakgrunn har Kredittpartner utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som Kredittpartner har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige.

3. BEHANDLINGENS FORMÅL

Formålet med Kredittpartner sin behandling av personopplysninger er i første rekke behandling av uforfalte og forfalte fordringer mot kunden for å oppfylle de forpliktelser Kredittpartner i henhold til inngått avtale har forpliktet seg ovenfor kunden. Videre personopplysninger om nøkkelpersoner hos potensielle og eksisterende samarbeidspartnere.

4. INFORMASJON OM BEHANDLINGEN OG INNSYNSRETT

Kredittpartner vil i de følgende punkter gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger.

Kunden kan ved skriftlig henvendelse til Kredittpartner kreve innsyn i registrerte personopplysninger gjennom skjema som er tilgjengelig på vår hjemmeside.

5. PERSONOPPLYSNINGER SOM INNHENTES AV KREDITTPARTNER

Personopplysninger innhentes i hovedsak direkte fra våre kunder i forbindelse med iverksettelse av et oppdrag om å oppnå betaling. Dette er opplysninger som kan bli supplert med ytterligere opplysninger innhentet fra tredjepart, eksempelvis kredittopplysningsselskap. 

6. PERSONOPPLYSNINGER SOM REGISTRERES AV KREDITTPARTNER

Kredittpartner vil ved inngått avtale og under et løpende avtaleforhold registrere opplysninger om kunden og kundens kunder som sendes til Kredittpartner for videre behandling. For skyldnere registreres kun de opplysninger som er relevant for å gjennomføre oppdraget fra kunden. Registrerte opplysninger om skyldnere slettes regelmessig, ref. pkt. 8.

7. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Registrerte personopplysninger utleveres til kredittopplysningsselskap i henhold til de til en hver tid gjeldende regler for rapportering. Videre utleveres relevante personopplysninger til offentlig myndighet i forbindelse med rettslig behandling.

8. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kredittpartner har rutine for sletting eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med behandlingen er oppfylt.

9. KLAGE

Om du mener at Kredittpartner ikke har overholdt sine rettigheter i GDPR har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndighet. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.